ADAY MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ


1. Veri Sorumlusu Kimliği:

Sahrayıcedit mahallesi, İnönü Caddesi No: 15/1-2 Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 365723 sicil numarası ile kayıtlı olan Panel Kırtasiyecilik ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”)’dir.

 


2. Veri Kategorizasyonu:

Kimlik Bilgisi

 •  

Ad, soyadı gibi

İletişim Bilgisi

 •  

Ev/işyeri/cep telefon numaraları, e-posta adresi gibi

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

 •  

 

Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler gibi

İşitsel Kayıtlar

 

Çağrı merkezi tarafından alınan ses kayıtları gibi

Hukuki İşlem Verisi

 

Yetkili kamu kuruluşları ile yapılan adli yazışmalarda bulunan bilgiler gibi

Müşteri Bilgisi

 •  

Ticari faaliyetler kapsamında gerçek kişi müşteri için üretilen müşteri numarası gibi

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği:

Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri Bilgisi

 • - Panel Kart Üyeliği, panelkirtasiye.com site üyeliği kaydı, markakalem.com site üyeliği kaydı oluşturma
 • - Onay verilmesi halinde, indirim ve kampanyalardan yararlandırma, aday müşteri  portföyü oluşturma
 • - İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • - Sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması
 • - Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Kimlik Bilgileri, Hukuki İşlem Verisi, İletişim Bilgileri,

 • - Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Fiziksel Mekân Güvenliği

 • - Fiziksel mekân güvenliğinin temini

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

İşitsel Kayıtlar

 • - Çağrı merkezi aracılığı ile alınan kayıtlar

KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

 

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları

 • - Gerektiğinde kamera kayıtlarının Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılması

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Şirket ortakları, Satış Departmanı Çalışanları ve diğer yetkili çalışanları

 • - Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • - Onay verilmesi halinde, indirim ve kampanyalardan yararlandırma, aday müşteri  portföyü oluşturma
 • - Sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması
 • - Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi
 • - Aday müşteri şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim ve düzeltme taleplerinin işleme alınması

KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Tedarikçi
(Avukatlar)

 • - Uyuşmazlıkların çözümü için

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)

 • - Şirket içi ve Şirket dışı e-posta kanalıyla yapılan iletişimin sağlanabilmesi amacıyla aday müşteri bilgilerinin iletilmesi

KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Yurtdışı Tedarikçi (yazılım sistemi tedarikçisi) depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim)

 • - Sistemin çalışabilmesi amacıyla veri girişinin sağlanması
 • - Teknik zorunluluklar ve sistemsel problemlerin çözümünün sağlanabilmesi
 • - Depolama ve arşivleme işlemlerinin yapılabilmesi

KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Tedarikçi (Çağrı merkezi hizmet sunucuları)

 • - Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • - Müşteri ve şirket güvenliğinin temini

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması

Yurtdışı Tedarikçi (pr firmaları)

 • - İndirim ve kampanyalardan yararlandırılması için

KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

 

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri


Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.6. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri


KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Başvuru Formu linkinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Form”nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, kullanabilirsiniz.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden veya posta yoluyla Sahrayıcedit mahallesi, İnönü Caddesi No: 15/1-2 Kadıköy/İstanbul adresine iletilmesi,

Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak panelkirtasiyecilik@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.