PENFEST AYDINLATMA METNİ


1. Veri Sorumlusu Kimliği:

Sahrayıcedit mahallesi, İnönü Caddesi No: 15/1-2 Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 365723 sicil numarası ile kayıtlı olan Panel Kırtasiyecilik ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”)’dir.

 


2. Veri Kategorizasyonu:

Kimlik Bilgisi

:

Ad, soyadı, fotoğraf gibi

İletişim Bilgisi

:

Telefon numaraları, e-posta adresi gibi

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

:

Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler gibi

Lokasyon Verisi

:

Etkinliğe katılım gün ve saati gibi

Hukuki İşlem Verisi

:

Yetkili kamu kuruluşları ile yapılan adli yazışmalarda bulunan bilgiler gibi

Finansal Veri

:

İban numarası, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, şirket unvanı gibi

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği:

Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, Hukuki İşlem Verisi

 • - Etkinliğe katılımcıların markakalem web sitesi üzerinden kaydının oluşturulması
 • - Etkinliğe katılacak tanınmış misafir katılımcıların kaydının oluşturulması ve hangi gün ve saatte etkinliğe katılacaklarının bilgisinin alınması
 • - Onay verilmesi halinde, indirim ve kampanyalardan yararlandırma
 • - Müşteri  portföyü oluşturma
 • - İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • - Etkinliğin yapıldığı mekanın yetkilisi ile organizasyon görüşmelerinin yapılması
 • - Etkinliğe katılacak olan şirketlerin unvan ve etkinlikte görevli personelinin bilgilerinin alınması ve kaydının oluşturulması

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri

 • - Ürün, kampanya ve tanıtımlar hakkında bilgilendirme

KVKK m.5 f.1 Açık rızanıza istinaden

Lokasyon Verisi

 • - Etkinliğe katılacak tanınmış misafir katılımcıların katılım gün ve saat bilgisinin alınması

KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Kimlik Bilgileri, Hukuki İşlem Verisi, İletişim Bilgileri, Lokasyon Bilgileri

 • - Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Finansal Bilgiler

 • - Etkinliğe katılacak tanınmış misafir katılımcıların ödemelerinin gerçekleştirilmesi
 • - Etkinliğin yapıldığı mekan için ödemelerin yapılması
 • - Etkinliğe katılacak şirketlere fatura düzenlemek ve ödemelerin alınması

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Fotoğraf Verisi

 • - Sosyal medya ve basın üzerinden etkinlik ile ilgili katılımcıların, tanınmış misafir katılımcıların ve etkinliğe katılacak olan şirketlerin görevli personelinin fotoğraf görsellerinin kamuoyu ile paylaşımı
 • - Etkinliğin tanıtım ve reklamının yapılması

KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Fiziksel Mekân Güvenliği

 • - Fiziksel mekân güvenliğinin temini

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

 

 

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları

 • - Gerektiğinde kamera kayıtlarının Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılması
 • - Vergi dairesi ile kanuni zorunluluktan ötürü paylaşım

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Muhasebe Departmanı çalışanları, Şirket ortakları, Penfest’de görevli personel

 • - Etkinliğe katılımcıların kaydının oluşturulması ve etkinliğe girişte liste üzerinden kontrolün sağlanması
 • -Etkinliğe katılacak tanınmış misafir katılımcıların kaydının oluşturulması
 • - Müşteri  portföyü oluşturma
 • - Etkinliğe katılacak tanınmış misafir katılımcıların ödemelerinin gerçekleştirilmesi
 • - Etkinliğin yapıldığı mekan için ödemelerin yapılması
 • - Etkinliğin yapıldığı mekanın yetkilisi ile organizasyon görüşmelerinin yapılması
 • - Katılımcıların şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim ve düzeltme taleplerinin işleme alınması

KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Tedarikçi (mali müşavir)

 • - Finansal ve mali tabloların YMM şirketi tarafından onaylanması

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi (Bankalar, mali müşavirler)

 • - Etkinliğin yapıldığı mekan için ödemelerin yapılması
 • - Etkinliğe katılacak tanınmış misafir katılımcıların ödemelerinin gerçekleştirilmesi
 • - Etkinliğin yapıldığı mekan için ödemelerin yapılması
 • - Etkinliğe katılacak şirketlere fatura düzenlemek ve ödemelerin alınması

 

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Tedarikçi
(Avukatlar)

 • - Uyuşmazlıkların çözümü için

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Tedarikçi (Etkinliğin organize edildiği mekan işletmecileri ve çalışanları)

 • - Etkinliğe kayıt yaptırmış olan katılımcıların ve tanınmış misafir katılımcıların bilgilerinin paylaşımı

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Tedarikçi (pr firmaları)

 • - İndirim ve kampanyalardan yararlandırılması için

KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)

 • - Şirket içi ve Şirket dışı e-posta kanalıyla yapılan iletişimin sağlanabilmesi amacıyla finansal ve katılımcı bilgilerinin iletilmesi

KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Yurtdışı Tedarikçi (yazılım sistemi tedarikçisi) depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim)

 • - Sistemin çalışabilmesi amacıyla veri girişinin sağlanması
 • - Teknik zorunluluklar ve sistemsel problemlerin çözümünün sağlanabilmesi
 • - Depolama ve arşivleme işlemlerinin yapılabilmesi

KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Basın ve Kamuoyu

 • - Etkinliğin tanıtım ve reklamının yapılması

KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Web Sitesi Ziyaretçileri/ Sosyal medya kullanıcıları

 • - Şirket tanıtımının yapılması
 • - Etkinlik / duyuru yayınlanması
 • - Sosyal medya paylaşım fonksiyonlarının yürütülmesi

KVKK m.5 f.1 Açık Rıza

 

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri


Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.6. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri


KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme


haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Başvuru Formu linkinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Form”nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, kullanabilirsiniz. Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden veya posta yoluyla Sahrayıcedit mahallesi, İnönü Caddesi No: 15/1-2 Kadıköy/İstanbul adresine iletilmesi,

Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak panelkirtasiyecilik@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.